Інформаційний портал

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА LIQPAY

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Фізична особа-підприємець Касьянов Олег Євгенович (далі – “Виконавець”), зареєстрована та чинна відповідно до законодавства України, ʼ керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

 1. ТЕРМІНИ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Послуги — набір рекламних та інформаційних послуг, що надаються Виконавцем у порядку та на умовах, визначених цим Договором

1.2. Публічна оферта — пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.

1.3. Сайт Виконавця — веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://lebedyn.city/ , яка є офіційним джерелом інформування Користувачів про Виконавця та послуги, що їм надаються.

1.4. Акцепт — повне, безумовне та беззаперечне прийняття Користувачем умов Публічної оферти цього Договору.

1.5. Користувач — фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку та здійснила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, та сплатила вартість послуг.

1.6. Сторони — Виконавець та Користувач.

 1. Предмет договору

2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати Користувачеві рекламні та інформаційні послуги на платній основі, відповідно до умов цього Договору, а Користувач зобов’язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг.

2.2. Користувач зобов’язується сплатити Виконавцю вартість рекламних чи інформаційних послуг, які їм купуються.

 1. Умови надання послуг.

3.1. Рекламні та інформаційні послуги надаються у вигляді їх розміщення на сайті https://lebedyn.city/.

3.2. Акцептом цього Договору визнається оплата Клієнтом вартості відповідних послуг та означає повне та беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору та прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.

3.3. З моменту зарахування коштів на рахунок Виконавця, справжня оферта вважається акцептованою, а договір укладеним.

3.5. Порядок акцепту:

3.5.1. Користувач обирає послугу на сайті Виконавця та знайомиться з умовами оплати.

3.5.2. Після вибору Користувач оформляє заявку на купівлю послуги та переходить за посиланням Онлайн оплати та здійснює платіж.

3.5.3. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору неприпустима.

3.5.4. Послуга вважається наданою з моменту надання Виконавцем усієї інформації.

 1. Права та обов’язки Виконавця:

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;

4.1.2. Отримати за послуги, що надаються, оплату в розмірах та строки, передбачені цим Договором

4.1.3. Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем

4.2. Виконавець зобов’язується:

4.2.1. Надавати Користувачеві консультаційні послуги в обсязі відповідно до цього Договору

 1. Права та обов’язки Користувача.

5.1. Користувач має право:

5.1.1. Отримати комплекс рекламних та інформаційних послуг відповідно до замовлення та Договору.

5.2. Користувач зобов’язується:

5.2.1. Своєчасно вносити плату за Послуги у розмірах та у строки, встановлені цим Договором

5.2.2. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору щодо організації надання Послуг.

 1. Вартість послуг та порядок оплати.

6.1. Загальна вартість послуг, надана Користувачеві за цим Договором, становить загальну суму оплачених рекламних та інформаційних послуг на момент оплати.

6.2. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Користувачем у безготівковій формі шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті. Оплата через систему Liqpay.

6.3. Виконавець має право не повертати кошти, сплачені Користувачем при відмові від замовленої послуги.

Увага! При оплаті замовлення з карти Visa або MasterCard на сайті відразу після оформлення замовлення через систему Liqpay, оплата відбувається надсиланням Користувачу ссилку на оплату від системи Liqpay.

 1. Відповідальність Сторін.

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 1. Форс-мажор.

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, які не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійними лихами, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади чи управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

8.2. Форс-мажор застосовується, та Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, за наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

8.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону та надати документи, що підтверджують Форс-мажор.

8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов цього Договору припиняється на весь період дії Форс-мажору.

8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин понад 3 місяці кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

 1. Припинення Договору.

9.1. Дія цього Договору припиняється:

9.1.1. По згоді сторін;

9.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливе у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені цим Договором, та будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договіру.

9.1.3. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України. 10. Обробка персональних даних.

10.1. Користувач підтверджує, що добровільно та безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання та/або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів та адреси електронної пошти, і т.д.) у базі персональних даних Виконавця “Клієнти”, у тому числі на збір, реєстрацію, включення до бази даних, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, оновлення, використання, розповсюдження (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України з метою виконання зобов’язань за цим договором та з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам у мінімально необхідних обсягах і лише з метою виконання зобов’язань за цим Договором, які відповідають об’єктивній причині збору відповідних даних.

10.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, зі змінами та доповненнями, мету обробки та збору персональних даних.

 1. Термін дії Оферти.

11.1. Ця Публічна оферта набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця та діє до моменту її відкликання Виконавцем.

11.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни до умов Оферти та/або відкликати Оферту будь-якої миті на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Оферти такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін набрання чинності не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

 1. Прикінцеві положення.

12.1. Сторони встановили, що будь-які суперечки та претензії будуть вирішуватись сторонами шляхом переговорів.

12.2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстровано та діє згідно із законодавством України, місце проживання якого також зареєстроване в Україні.

12.3. Акцептуючи цю Оферту Користувач погоджується, що всі суперечки, пов’язані з цим Договором, розглядатимуться відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки перебувають у винятковій компетенції судів України.

12.4. Заголовки, що використовуються у статтях та пунктах цієї Оферти, використовуються лише для посилань та зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти або її будь-якої частини.

12.5. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

12.6. У всіх випадках, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

 1. Реквізити Виконавця. Виконавець:

Фізична особа-підприємець: Касьянов Олег Євгенович.

IBAN: UA043375460000026006005203538
РНОКПП (ІПН): 3372703690
МФО: 337546